Посетете

страниците ни

Последвайте ни в социалните мрежи

Ползване на уеб сайта

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „1 Кейк“ ЕООД услуги посредством уеб сайт за онлайн поръчки „www.sweetandlemon.com“  и урежда отношенията между „1 Кейк“ ЕООД и всеки един от потребителите на уеб сайта „www.sweetandlemon.com“.

 • „1 Кейк” ЕООД, е търговско дружество с ЕИК 205815982, седалище и адрес на управление: гр. София 1756, р-н Витоша, ж.к. Симеоново, ул. арх. Никола Лазаров 21, тел: 087 719 6949, e-mail: shop@sweetandlemon.com, което предоставя стоките / услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него сайт: https://sweetandlemon.com
 • „www.sweetandlemon.com“ е уеб сайт, посредством който на потребителите се предоставя възможност за закупуване и доставка на продуктите на сладкарница Sweet and Lemon до посочен от тях адрес.
 • „Клиент“ е всеки потребител на сайта, който е извършил и успешно е приключили процеса по регистрация за достъп до него.

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
„1 Кейк“ ЕООД си запазва правото, с оглед конюнктурата на пазара, да променя условията по настоящия договор, като промените своевременно ще бъдат публикувани в сайта.

 

I. Основни положения

 • „www.sweetandlemon.com“ e уеб сайт за запознаване с продуктите от номенклатурата на фирма „1 Кейк“ ЕООД, както и за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на фирмата.
 • Публикуването на сайта „sweetandlemon.com“ има смисъл на публична покана за сключване на търговска сделка, за покупка на артикули онлайн от „1 Кейк“ ЕООД.
 • „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com“, има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят заплаща цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението за получаване на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена до старата, като последната е задраскана.
 • Всички обявени цени на сайта „www.com“ са в български лева, с включен ДДС.
 • При невъзможност за изпълнение на направена поръчка или при липса на складова наличност от заявена стока, „1 Кейк“ ЕООД, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка на “www.sweetandlemon.com”, уведомява Клиента за това чрез изпращане на съобщение до посочения от него електронен адрес или чрез обаждане на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакт и/или телефон при подаване на заявката, фирма „1 Кейк“ ЕООД, чрез “www.sweetandlemon.com”, не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com“,  на заявлението за покупка (попълнено правилно) или при направено запитване и потвърдено от Клиента заявление за покупка, на посочения от него телефон за връзка или електронен адрес.
 • „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com“, се задължава, след получаване и потвърждение на заявлението за покупка от Клиента, да му достави желаната стока.
 • „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com“, не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.sweetandlemon.com“.
 • „1 Кейк“ ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции и на цените в магазина.
 • „1 Кейк“ ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези налични в магазина или изпратени до Клиента.
 • Публикуваната на сайта информация за размери, дизайн и цвят, трябва да се тълкува като ориентировъчна. Поради спецификата на предлаганите продукти, „1 Кейк“ ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, външен вид и цвят, за което не носи отговорност.
 • Направеното категоризиране на артикулите е примерно.

 

II. Права и задължения на страните

„1 Кейк“ ЕООД се задължава:

 • да потвърди изпълнението на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 1 работен ден;
 • да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки, заявената за покупка стока;
 • да гарантира вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените стоки по поръчката в рамките на срока на годност и условията на съхранение, посочени в придружаващите продуктите сертификати и етикети. След този срок на годност и при неспазване условията на съхранение, „1 Кейк“ ЕООД не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените стоки.

Клиентът се задължава:

 • да посочи поне две имена, точен и валиден телефон, електронен адрес и адрес за доставка;
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

III. Предаване на заявената стока

 • Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес , в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки.
 • Всеки клиент ще бъде своевременно информиран за времето на доставка.
 • Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
 • При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
 • При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети „1 Кейк“ ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
 • В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „1 Кейк“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 

IV. Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации

 • Клиентът има право да предяви рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите, при установено несъответствие между поръчаната и доставена стока в количествено и качествено отношение. За целта е необходимо да проверите поръчката си при приемането в присъствието на доставчика. В случай, че сте приели поръчката и подписали придужаващия протокол, вие декларирате че я приемате без забележки.
 • Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след като сте приели поръчката и разписали протокола за доставка,  „1 Кейк“ ЕООД не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.
 • При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна, продукът ще бъде заменен с нов, по-възможно най-бързия начин или ще бъде възстановена стойността на сгрешения продукт.
 • Pекламацията ще бъде призната за основателна, само ако представите на доставчика продукта в пълния му, цялостен вид и размер.
 • Настоящата политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия.
 •  „1 Кейк“ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от Клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
 • Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
 • стоката е доставена извън рамките на посочените срокове за достовка, без клиентът да е уведомен и да е получено неговото съгласие за това.

 

V. Лични данни

 • „1 Кейк“ ЕООД чрез „www.sweetandlemon.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „1 Кейк“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com“, има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: admin@sweetandlemon.com.
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

VI. Разкриване на информация

 • „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com“, се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • Фирма „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com”,е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

 

VII. Отговорност

Фирма „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com”, не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com”, не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „1 Кейк“ ЕООД, чрез „www.sweetandlemon.com“.

 

VIII. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „1 Кейк“ ЕООД съобразно българското законодателство.

 

IX. Интелектуална собственост

 • Всички елементи на сайта www.sweetandlemon.com, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „1 Кейк“ ЕООД – Код по Булстат 205815982 – „Притежател на сайта“.
 • Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено без предварителното съгласие на притежателя. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Ако не приемате тези условия, моля, не използвайте сайта!